Regels en voorwaarden


De basis voor de overblijfregeling is gelegd in artikel 45 van de WPO (Wet Primair Onderwijs). Dit
artikel vermeldt dat het bevoegd gezag de leerlingen in de gelegenheid stelt onder toezicht de
middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen.
De kosten die voortvloeien uit het overblijven komen voor rekening van de ouders. De school krijgt
wel een subsidie per kind om de TSO financieel te ondersteunen. De school kan de
overblijfmogelijkheid zelf organiseren, echter ook overlaten aan de ouders.
Op onze school wordt het overblijven georganiseerd door de TSO-coördinator. Tijdens het
overblijven zijn leerkrachten in het gebouw aanwezig en behulpzaam in bijzondere situaties. Voor
aanvang van het overblijven wordt aan de overblijfouders doorgegeven waar men bereikbaar is.
De ouders uit de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de afgesproken overblijfregeling.
Indien leerlingen van de mogelijkheid tot overblijven gebruik maken, draagt de school zorg voor een
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor zowel de leerlingen als overblijfkrachten.

Randvoorwaarden

 

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing:
De TSO-coördinator draagt zorg voor de afspraken/regels en de organisatie m.b.t. het overblijven, de
actuele regels kunt u opvragen bij de coördinator;
De TSO-coördinator bepaalt per jaar op welke wijze de begeleiding van het overblijven plaats kan
vinden. De voorkeur gaat uit naar een vast aantal mensen;
De TSO-coördinator stelt in overleg met de overblijfouders een rooster samen;
Voor de overblijfouders is duidelijk wat er van hen verwacht wordt. De TSO-coördinator stelt een
functieomschrijving op schrift beschikbaar.
Op school is t.b.v. ouders en leerkrachten een actueel rooster aanwezig met de namen en
telefoonnummers van overblijfouders;
Aanmelding van kinderen gebeurt schriftelijk, door het invullen van het machtigingsformulier;
Incidentele aanmeldingen en ziekmeldingen moeten via email worden doorgegeven;
Kinderen dienen hun eigen eten en drinken mee te nemen.
De TSO-organisatie voldoet aan de wettelijke eis dat tenminste de helft van de overblijfouders een
scholing heeft gevolgd op het gebied van overblijven. Ook is het schoolbestuur in het bezit van
verklaringen omtrent gedrag van de overblijfouders.

 
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 1 -  Postadres Kon. Julianalaan 36 - 7711 KK - Nieuwleusen - 0529 -483 637 - info@2master.nl