Onze leerling raad
 

In het schooljaar 2017-­2018 zijn we gestart met een leerlingenraad.
 
Als school zien wij het  als  onze  taak  kinderen op te voeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ont­ wikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.
 
Leerlingen moeten respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen met zichzelf, de medemens en de omgeving om leren gaan. Daarnaast moeten ze leren wat democratie inhoudt en daar naar leren handelen. Ook leren de leerlingen hun mening verwoorden over maatschappelijke thema’s. We voeden de leerlingen op tot mensen die meedoen, actief betrokken willen zijn  in  de  samenleving  en leerlingen die gericht zijn in samenwerking, participatie. Ook vinden wij het van belang dat wij de leerlingen opvoeden tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen, identiteit.
Basisscholen hebben de wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Met de leerlingenraad willen we het actief burgerschap van de leerlingen bevorderen. Actief burgerschap, zo geeft de toe­ lichting op de wet aan, verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.”
 
De doelen van de leerlingenraad
De leerlingen:
-             laten meedenken en betrekken bij de onder­ werpen die spelen op de school;
-             in  de leerlingenraad verantwoordelijkheid geven en leren spreken vanuit de groep;
-             in aanraking laten komen met democratische principes;
-             andere meningen en opvattingen laten ervaren en opbouwen van respect naar elkaar;
-             een mening leren vormen en te verwoorden over schoolse zaken;
-             leren de besproken onderwerpen terug te koppelen aan de groep en maatjes groep.
 
De werkwijze
Leerlingen komen (vanaf groep 5) in aanmerking om lid te worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht. Voorafgaand aan de leerlingenraadvergadering wordt een klassenvergadering gehouden. In de klassenvergadering worden onderwerpen aan­ gedragen door de klas. De aangedragen punten worden meegenomen naar de leerlingenraad­ vergadering.
De leerlingenraad betrekt veel leerlingen, niet alleen de leerlingen in de leerlingenraad! Door de klassenvergadering zijn alle leerlingen betrokken bij de ontwikkeling van de school.