Groep 7
Agnes Compagner, Janneke Wind, Jessica Hamerpagt

 
Klassennieuws nr 4
 
Klassennieuws groep 7
 
 nr 4
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Algemeen
Het Sinterklaasfeest is achter de rug. We hebben een erg gezellige dag gehad. Er waren leuke surprises voor iedereen. Heel veel kinderen hadden goed geheim gehouden voor wie ze een surprise hadden gemaakt. Ondertussen hebben we ook nog de fietscontrole gehad. De meeste fietsen kregen een OK sticker. We maken ons nu op voor de laatste week voor de kerstvakantie. Donderdagavond 21 december nog het kerstdiner en dan vanaf vrijdagmiddag 22 december even 14 dagen genieten van een welverdiende vakantie.
Al bijna direct na de kerstvakantie beginnen de Cito-toetsen.
 
Vakinhoudelijk
Snappet: A.s. maandag sluiten we blok 3 af met een toets.
Daarna gaan we verder met blok 4. Daarin komt o.a.:
-Schrijf twee grote getallen onder elkaar en laat ze door de leerlingen optellen: 1459 + 3287. Vervolgens rekenen ze uit 145,9 + 328,7. Dan 14,59 + 32,87. En tot slot 1,459 + 3,287.  -Samengestelde grootheden (bv km/u) – breuken omzetten naar een kommagetal -Eenvoudig cirkeldiagram lezen en interpreteren –kommagetallen plaatsen op de getallenlijn  -Meest voorkomende oppervlaktematen omrekenen - Optellen van sommen als 1,50+2,75 en 1,79+2,85 in een geldcontext
StaalTaal: Bij taal sluiten we het thema “Licht” volgende week af. Na dit thema volgt het thema “Flits”. In dit thema leren we; Woordenschat –woorden over fotograferen, Taal verkennen- de functie van beelden en alinea’s in teksten, Spreken en luisteren – beschrijven van een gebeurtenis, Schrijven – bijschrift bij een foto schrijven en een lead schrijven.  Uiteindelijk kunnen we een krantenartikel schrijven en publiceren.
StaalSpelling: Bij spelling werken we nu over tremawoord, bijv. officiële. We leren over de verleden tijd van een klankvast werkwoord. Bijv. ik brand – ik brandde – wij brandden. Regel is: Bij klankvaste werkwoorden in de verleden tijd schrijf ik stam + te(n) of de(n). we passen de regel van ’t Kofschip-x toe.
We frissen onze kennis over het voegwoord op en leren over het lijdend voorwerp. ( Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: wie of wat + persoonsvorm + onderwerp?)
 
Weetjes
  • Donderdagavond a.s. is het kerstdiner van 17.30 tot 18.45
  • De OR zoekt nog hulp bij het opbouwen van de kerststands buiten
  • De volgende talentencarrousel op 9 en 16 februari is, en er kunnen nog aanmeldingen bij van enthousiaste ouders.
  • Datum om te onthouden: 30 januari voorlichtingsavond over andere schooltijden
 
Het volgende klassennieuws verschijnt op 26 januari
 
Met vriendelijke groet,  Agnes Compagner en Janneke Wind
 

 
Klassennieuws groep 7
 
 nr 3
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Algemeen
Na de herfstvakantie zijn we heerlijk uitgerust weer begonnen met ons lesprogramma. We proberen nog steeds een nieuwe methode voor Engels uit. Na Take it Easy, proberen we nu “Join In” uit. Het gewone programma voor Engels gaat ook gewoon door. We hebben zelfs een toets gehad. Afgelopen week hebben we elke dag meegedaan aan de wedstrijd “Mediamasters”. We hebben zo heel veel geleerd over “social media”. A.s. maandag is de uitslag van de wedstrijd.
 
Vakinhoudelijk
In het kort geven we weer waar we nu mee bezig zijn:
Snappet: Getallen tot 100 000 leren uitspreken, breuken, maten, diagrammen, procenten, oppervlakte, inhoud, handig rekenen, tijden etc.
Taal: Met Taal zijn we nu in een nieuw thema bezig. Het thema licht. We leren nieuwe woorden omtrent dit thema, zoals: lichtbron, reflector, weerlicht, fitting, flakkeren, fluorescerend etc. We gaan taal verkennen: uitdrukkingen over licht en communiceren met licht. We gaan een verslag leren schrijven over proefjes doen met licht. Informatie leren ordenen in een schema. We leren om een denkgesprek te voeren. (luisteren naar elkaar en vragen stellen)
Spelling: Bij spelling hebben we net geleerd over de leenwoorden. (Woorden die uit een andere taal komen, we leren geen regel, je schrijft ze anders dan dat je ze uitspreekt. We oefenen met de woorden zoals: champignons en weekend)
 
 
 
Weetjes
-De lootjes voor het Sinterklaasfeest zijn getrokken. Spannend!!!!
-Volgende week is de spreekweek
-Donderdagmiddag 7 december is de fietsverlichtingscontrole.
-Dus alle kinderen de fiets meenemen op 7 december
-De surprises kunnen op 4 december om 15.00 uur of op 5 december om 8.15 uur op   school worden neergezet.
-De tweede Talentencarrouselronde start op 8 december ( We kunnen nog enthousiaste workshopverzorgers gebruiken, meldt u zich aan??)
 
 
Het volgende klassennieuws verschijnt op 15 december
 
Met vriendelijke groet,
 
Agnes Compagner en Janneke Wind
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klassennieuws nr 2
Klassennieuws nr 2

 
Algemeen
Wat zijn we druk geweest de afgelopen weken. Kinderboekenweek, Techniekweek en dan ook nog ons normale programma erbij.
Voor de ouders was er een voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs.
U heeft hiervan inmiddels informatie ontvangen.
Volgende week hebben we herfstvakantie. Daarna gaan we alweer de gezellige tijd van Sinterklaas en Kerst tegemoet. In de periode tussen de herfstvakantie en de Kerst is de eerste spreekweek. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om het welbevinden van uw kind te bespreken. Ook worden de boekbesprekingen binnenkort ingepland. U ontvangt hierover nog bericht.
 
Vakinhoudelijk
Een aantal vakken kort toegelicht
 
Snappet.
We zijn met Snappet al in blok 2. Blok 2 sluiten we na de herfstvakantie af met een toets. Wat moeten de kinderen dan zoals weten:
De kinderen moeten sommen als 5645 + 267 of 5645 – 267 kunnen uitrekenen.
Getallen tot 10.000 op de getallenlijn kunnen plaatsen
Getallen tot 1 miljoen op de getallenlijn plaatsen
Getallen tussen de 10.000 en 100.000 op de getallenlijn plaatsen
Vergelijken en op volgorde zetten van kommagetallen. (bijv. wat is meer 4,35 of 4,150)
Oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.
Omzetten van alle lengtematen (bijv. 2 dam = ….cm)
Via de formule inhoud = lengte x breedte x hoogte de inhoud bepalen.
Vermenigvuldigingen van het type 6 x 48 splitsend onder elkaar uitrekenen
Vermenigvuldiging van het type 4 x 326 uitrekenen.
Vergelijken en op volgorde zetten van kommagetallen
Eenvoudig cirkeldiagram lezen en interpreteren
 
Nieuwsbegrip
De eerste toets voor Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)  is alweer geweest. Dit was een strategietoets. Kinderen vinden begrijpend lezen best moeilijk. Waar vind je het antwoord op een vraag die terug te vinden is in de tekst? Hoe kun je in de tekst de betekenis van een woord terugvinden?
 
 Staal-taal
Bij taal werken we over het thema familie.
We leren nieuwe woorden, het nut van gezegden en spreekwoorden, herkomst verklaren van Nederlandse achternamen, en mondeling beschrijven van je familie en familietradities. We leren hoe we een schrijfplan moeten maken. We gaan een verhaal presenteren en we herhalen bijna elke de woordenlijst die bij dit thema hoort. Het algemenen taaldoel is: spreken, luisteren en schrijven.
 
Staal-spelling
Vandaag hebben we met de spellingtoets blok 2 afgesloten. N de herfstvakantie herhalen we de categorieën nog een keer uit blok 2.
In blok 3 leren we het militairwoord ( zie afbeelding hiernaast).
Dit zijn woorden met “air.
Ook leren over de leenwoorden. (bijv. de computer, de champignons en het weekend)
Bij werkwoordspelling leren we over de verledentijd van een klankvast werkwoord.
( bij klankvaste werkwoorden in de verledentijd schrijf je stam+ te(n) – ik fietste- jij fietste- wij fietsten of ik rende – jij rende – wij renden ).
Om te bepalen of je een werkwoord in de verledentijd met –ten of –den schrijft kun je ’t kofschip~x gebruiken.
(staat de laatste letter van het hele werkwoord zonder -en in ’t kofschip~x  dan te(n) anders de(n).
Verder leren we de woordsoorten: voorzetsel, telwoord en rangtelwoord.
Ook leren we over het komma-teken. (voor een voegwoord behalve bij ‘en’ en ‘of’ – bij een opsomming – voor of na de naam van iemand die je aanspreekt – achter een citaat)
 
Blink
We zijn begonnen met aardrijkskundelessen en nu hebben we geschiedenislessen.
Het onderwerp is “De Eerste Wereldoorlog”. Als de lessen zijn geweest, krijgen de kinderen een samenvatting van de lessen als huiswerk mee naar huis. Het is de bedoeling dat de samenvatting wordt geleerd. Over deze samenvatting en natuurlijk de aangeboden lessen, krijgen de kinderen een toets.
 
Engels
We zijn een aantal proeflessen van de methode “Take it easy” aan het uitproberen bij de lessen Engels. Na de herfstvakantie proberen we een aantal lessen van een andere methode uit. Samen met de kinderen gaan we dan overleggen welke methode ons het meeste aansprak. Waar kunnen we het beste Engels van leren op de leukste manier.
 
Verkeer
Verkeer is er tot nu toe een beetje bij in geschoten. Dit door alle activiteiten die we hebben gehad. Na de herfstvakantie gaan we dan ook weer volop tegenaan.
We wisselen de lessen om de week met elkaar af. De Verkeerskrant en de methode Klaar Over.
 
 
 
 
Weetjes
De techniekweek was een groot succes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassennieuws nr 1
Klassennieuws nr 1
 
Algemeen
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op. Wij zijn in de groep bezig geweest met groepsvormende activiteiten. Ook hebben we met elkaar afspraken gemaakt voor in de groep, zodat we het fijn hebben in de klas.
Afgelopen week was de week tegen pesten. We hebben het in de klas vooral gehad over pesten via social media.
Het eerste half jaar loopt juf Monique stage bij ons in groep 7. Zij is eerste jaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle.
 
Vakinhoudelijk
De eerste toets voor taal en spelling hebben we alweer gehad. Volgende week maken we de rekentoets van blok 1. Het volgende thema van taal gaat over familie. Met rekenen zijn we veel bezig met breuken, het metriekstelsel en grote deelsommen. Dit laatste vinden veel kinderen nog erg lastig. We zijn dit schooljaar gestart met Blink, onze nieuwe methode voor wereld oriëntatie. Het eerste thema van aardrijkskunde ging over Nederland. De kinderen krijgen volgende week vrijdag een toets over dit thema. De kinderen hebben vandaag een leerblad mee naar huis gekregen. In de bijlage vindt u ook de informatie die de kinderen hiervoor kunnen leren. Het is aan te raden om dit thuis samen met uw kind door te nemen.
Binnenkort beginnen we met geschiedenis. Het eerste thema is ‘de eerste wereld oorlog’.
 
Weetjes
  • Van 4 t/m 12 oktober is de kinderboekenweek. Het thema is ‘gruwelijk eng’.
  • 5 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. de staking van de leerkrachten.
  • Vrijdag 6 oktober toets aardrijskunde
  • Woensdag 11 oktober kunnen de kinderen meedoen aan springwedstrijden van de GVN.
  • Techniekweek 16 t/m 19 oktober. De leerlingen brengen in deze week een bezoek aan Stacon plaatbewerking. Hierover krijgt u nog meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Janneke Wind en Agnes Compagner
 
 
 
 


Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 1 -  Postadres Kon. Julianalaan 36 - 7711 KK - Nieuwleusen - 0529 -483 637 - info@2master.nl